Att tänka på då man ska sanera

Att sanera mögel eller annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer och mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är trötthet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett problem som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett dåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det oftast med att man städar ordentligt. För att bli av med möglet kan man använda vanligt diskmedel och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är bättre mot möglet än ovanstående medel, men däremot är mycket sämre för naturen!

Se också alltid över ventilationen vid en sanering, eftersom den är enormt viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så bör man utreda hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med hjälp av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är viktigt att man inte vistas i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig eller permanent avfuktare om det rör sig om mögel i till exempel källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att göra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och dyrt men ger i särklass det bästa skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med Tvärstopp.